10 September 2013

GAYATRI YAGNA with SWAMINI VISHWAMOHINI, 18th August 2013


Om bhur bhuva svah

tat savitur varenuyam
bhargo devsya dhimahi
Dhiyo yo nah prachodayat








~ JAI GURU DEV ~



No comments:

Post a Comment